Arteriel Emboli Ve Tromboz’un Hacamatla Tedavisi
Arteriel Emboli Ve Tromboz’un Hacamatla Tedavisi
Belirtiler
·         Ağrı:Bölgenin distalinde yaygındır.İlerleyici tarzdadır. Embolinin ilk semptomlarındandır.Pozisyon değişikliği ile azalmaz
·         Nabızsızlık: Emboli  veya tromboz tanısı için zorunludur.Pedal nabazanlar, muayene eden kişi tarafından yanlış değerlendirilebilir.Daima diğer taraf ekstremitesi ile birlikte karşılaştırılmalıdır
·         Solukluk: Cilt rengi erken dönemlerde soluk, geç dönemde siyanotiktir. Ekstremite ısısı soldan ve sağdan, yukarıdan ve aşağıdan alınmalıdır. Kronik istemi belirtileri araştırılmalı
·         Parestezİ: Karıncalanma, uyuşukluk trombozun erken döneminde bulunur.Hafif, yüzeyel uyarılar ilk kaybolandır. Diabetiklerde güvenilir bir yöntem değildir.Ağrının ve basınç duyusunun kaybı ileri iskemilerde bulunur
·         Paralezi: Motor kayıp, duyu kusurundan sonra görülür ve ileri iskemiyi gösterir.

Nedenleri
·          Kardiak nedenler: Atrial flatter/fibrilasyon
·         Kapak hastalığı
·         Myokard infarktüsü
·         Kariomyopati
·         Kardiak tümörler
·         Endokardit
·         Anevrizmalar,kardiak,aortik,periferik
·         Paradoks emboliler
Tromboz
·         Aterosklerotik tıkayıcı hastalık
·         Aortik ve periferikanevrizmalar-özellikle popliteal
·         Hiperkoagulabl durumlar
·         Venöz gangren
·         İlaç bağımlılığı
·         Heparin alerjisi
·         vasküler bypass
Travma
·         Künt
·         Penetran
·         Vasküler ve kardiak girişimsel işlemler
Arteriel Emboli Ve Trombozun Hacamatla Tedavisi: Burada ilk akla gelmesi gereken tedavi hacamat hatta ayda bir üç ay üst üste olması gereken hacamat tedavisidir. Çünkü arteriel emboli ve Tromboz demek damar içi pıhtı ve pıhtıcıklar demektir. Hacamat dışında hiçbir tedaviye gerek olmayacak kadar önemlidir hacamat.
Anjioödem’in Hacamatla Tedavisi
Belirtiler
  • Tek başına veya ürtiker ile birlikte
  • Generalize anaflaktik reaksiyonun bir parçası gibi olabilir,sıklıkla yüz,ekstremite, genital bölge,çoğunlukla asimetriktir.
  • Ani başlar  genellikle 72 saatten kısa bir zamanda rezorbe olur
  • Ürtikere bağlı kaşıntı olabilir
Nedenleri
  • Allerjik veya non-alerjiktir.Subkutan dokudaki mast hücreleriden histamin salınımına bağlıdır
Risk Faktörleri: Penisilin,aspirin gibi ilaç kullanımı
Anjioödem ve Hacamat Tedavisi: Bu gibi modern tıbbın nedenini açıklamakta zorlandığı patolojilerde hacamat tedavisinin vücudu resetleme, yeniden başlatma yönünden faydalanıp özellikle kortizon artırıcı noktalardan hacamat tedavisi uygularız. Anjioödem  bir çeşit aşırı tepki hastalığıdır. Hacamat vücuttan gelen bütün aşırılıkları tedavi ettiği için  burada yüzgüldürücüdür.
Anorektal Fistüller’in Hacamatla Tedavisi
Belirtiler
·         Kanaldan devamlı veya aralıklı akıntı
·         Perianal bölgede sert, ağrılı kitle
·         Defekasyon esnasında ve sonrasında eksternal anal sfinkterde ağrı/spazm
·         Anal kanama
·         Fistül etrafındaki deride renk değişmesi
·         Fistül ağzında granülö yapı
Nedenleri
·         Anal kanalda erozyon
·         Anal kanal döşemesindeki yırtıklardan enfksiyonun yayılması
·         Enfekte eden organizma genelde Eşerişya colidir
Risk Faktörleri
·         Hemorhoidlerin enjeksiyon ile tedavisi
·         Gaitadaki sert maddelerin (kılçık, yumurta kabuğu vb.) mukozayı çizmesi
·         Anal hematom gelişmesi ve rüptürü
·         İnflamatuar barsak hastalıkları
·         Daha önce oluşmuş Perirektal abseler
Anorektal  Fistüllerin Hacamatla Tedavisi: Medikal tedaviye ek olarak anorektal bölgeye yoğun olarak yapılacak hacamat tedavisi iltihabın kuruması, akıntıların azalmasında ve fistullerin iyileşmesine çok etkilidir
Anorektal Abseler’in Hacamatla Tedavisi
Belirtiler
·         Perirektal şişlik(yüzeysel absade)
·         Perirektal kızarıklık, hassasiyet
·         Perirektal zonklayıcı ağrı
·         Ateş ve derin abse gelişmesinde izlenen genel hal bozukluğu
·         Eğer abse harici şişme ile beraber değilse tuşede şişmiş ağrılı kitle hissedilir
·         Dışkılama esnasında ağrı
Nedenleri
·         Anal kanal, rektum veya perianal deride yırtılma ve abrazyon sonucu intersfikterik mesafeden pararektal boşluğu bakteri envazyonu
·         Patojen organizma
Risk Faktörleri
·         Yırtık çizik yapan travmalar
·         İnternal hemoroid için enjeksiyon
·         Lavman ucunun abrazyonu
·         Yumurta kabuğu veya balık kılçığının mukozayı çizmesi
·         Yabancı cisimler
·         Prolate hemoroid
·         İnflamatuar  bağırsak hastalıkları
·         Kronik granulomatöz hastalıklar
·         İmmun yetersizlik hastalıkları
·         Hematolojik habis hastalıkları
·         %5-8′inde abse izlenir
Anorektal Abselerin Hacamatla Tedavisi: Her türlü apseleşmede bağışıklık sistemini güçlendirecek noktalardan ve apse etraf noktalarından hacamat yapılması elzemdir. Ama en doğrusu apar oluşumu öncesi alınacak tedbirlerdir.
Anoreksiya Nervoza’nın Hacamatla Tedavisi
Belirtiler
·         Başlangıcı sinsidir
·         Başlangıcı stres ile ilgili olabilir
·         Kilo kaybı aşikardır(normal kilosundan %15 kadar azalmış)
·         Bir sorun olduğunu inkar eder
·         Çok zayıflamış olmasına rağmen kendini şişman kabul eder
·         Genelde vücut görüntüsü ile şişmanlık kaygısı ile çok meşguldür
·         Yediği yemek miktarını azaltmayı ve özellikle yağlı yemekleri yemeyi reddeder
·         Yemek hazırlamayı, yemek zevkini ve seremonisini reddeder
·         Koşmak ve merdiven çıkmak gibi güç gerektiren eksersizleri tercih eder
·         Daha sonra depresyon gelişebilir
·         Ekstremite, yüz ve gövde de ince kıllar ortaya çıkar
·         Seyrek saç,kuru  ve kırışık cild izlenir
·         Hipotansiyon ve bradikardi
·         Hipotermi
·         Periferik ödem izlenir
Nedenleri
·         Bilinmiyor,daha çok emosyenel olduğu düşünülüyor.Hastaların %10-13′ünde obsesif -kompülsüf bozukluk izlenir.
Risk Faktörleri
·         Perfeksiyonist kişilik
·         Kendine itimat azlığı
·         Aşırı beklenti, başarı baskısı
·         Toplumsal eğilimin zayıflığın ideal olduğunu kabullenme
·         Bağımsızlık ve bağımlılık arasında gidip gelen kişilik
·         Birçok sorumluluk ve aşırı çalışmanın yarattığı stres
·         Algılama bozuklukları, vücut imajının sık sık değişmesi
Anoreksiya Nervoza’nın Hacamatla Tedavisi:Başlangıcında stres olan depresyonla devam eden bu gibi patolojilerde hacamat ve akupunkur tedavisi nedene yönelik tedavi olması sebebi ile çok netice vericidir. Tedavi süresi uzun olabilir. Hasta uyumu gerektirir.
Amenorenin Hacamatla Tedavisi
Belirtiler
·         Periodların olmaması
·         Galaktore
·         Sıcak basması
·         Erken gebelik semptomları
·         Adrojen fazlalığı belirtileri
Nedenleri
Primer amenore
·         İmpertore
·         Uterus ve 2/3 üst vagina kısmının agenezesi
·         Turner sendromu
·         Yapısal gelişme gecikmesi
Sekonder amenore
·         Fizyolojik: Gebeliğe bağlı, korpus luteum kisti, süt verme, menapoz
·         Hipotalamus-hipofis aksının baskılanmasına bağlı, doğum kontrol hapı alımı sonrası amenore, stress, kilo kaybı, vücut kitle indeksinin düşük olması
·         Hipofiz hastalığı: Hipofizin ablasyonu, sheehan sendromu,prolaktinoma
·         Kontrol edilmemiş endokrinopatiler: diyabet, hipo, hipertiroidzm
·         Polikistik over hastalığı
·         Kemoterapi
·         Pelvik ışınlama
·         Endometrial ablasyon
·         İlaç tedavisi
·         Prematür ovaryen yetmezlik
Risk Faktörleri 
·         Aşırı egzersiz
·         Beslenme bozuklukları
·         Psiko-sosyal krizler 
Amenorenin(adet olamamanın) Hacamatla Tedavisi: Bu durumda acilen vücuttaki tıkanıklıkların açılması ve tedavi noktalarının uyarılması tedavileri yani hacamat ve akupunktur tedavileri uygulanmalıdır. Bundan yüz güldürücü sonuçlar hastalarımızdan alınmıştır.
Tip2 Diyabet(Diabetes Mellitus, İnsüline Bağımlı Olmayan Diyabet) Ve Hacamat Tedavisi
Tip 2 Diyabet (Şeker Hastalığı)Nedir ?
Erişkinlerde görülen diyabettir. Pankreas insülin üretir fakat insülin direnci nedeniyle vücut bunu gerektiği gibi kullanamaz. Daha çok 40 yaş üzerindeki kişilerde ortaya çıka
Belirtileri:
Poliüri (sık idarara çıkma)
Polidipsi (çok su içme)
Polifaji (çok yemek yeme)
Kilo artışı veya kilo aybı
Plazma kan glukoz düzeyinin yükselmesi (aç karnına 126 mg/dl’den yüksek olması)
Bunların dışındaki diğer belirtiler:
Ağız kuruluğu
Yorgunluk
Vücuttaki yaraların geç iyileşmesi
Kuru ve kaşıntılı cilt
Sık geçirilen enfeksiyonlar
Bulanık görme
Cinsel sorunlar
Ellerde, ayaklarda veya ağız çevresinde uyuşma, karıncalanma
Tip 2 diyabetin nedeni tam bilinmemekle beraber bazı risk gruplarında görülme olasılığı daha yüksektir.
Bunlar:
Kilo fazlası olan bireyler
Beslenme alışkanlığı bozuk olanlar
Sedanter yaşam tarzı olan (egzersiz yapmayan) bireyler
Ailede başka kişilerde diyabet hastalığı bulunanlar
Gebelik sırasında diyabet gelişen veya 4,5 kg’dan daha ağır bebek doğuranlar
Bir hastalığın veya yaralanmanın stresini yaşayanlar
Stresli bir hayatı olanlar
Tip 2 diyabet tedavisinin esasları nelerdir?
Birinci basamak tedavi planında:
Diyet yani beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi
Yaşam tarzının değiştirilmesi
Egzersiz programlarının uygulamaya konması yer almaktadır.
Şeker Yüksekliği Neden Önemli?
İnsülin pankreas bezi tarafından üretilen ve kana salınan bir hormondur. Ana görevi kandaki şekeri (glukozu) hücrelerin içine taşımaktır. Hücrelerdeki glukoz, günlük yaşamımızı devam ettirmeyi sağlan ana enerji kaynağıdır. Tip 2 diyabet, genellikle insülin salgılanmasında bir yetersizlik ve/veya hücrelerin bu hormona karşı duyarlılığının azalması sonucunda gelişir. Çünkü, sindirim sistemi kaynaklı direnç hormonları ve hücre içindeki bazı sinyal mekanizmaları ya insülinin hücre içine girişine izin vermez ya da hücre içinde insüline karşı bir direnç oluşur. Bu tabloya “İnsülin Direnci” denilmektedir. Direnç nedeniyle insülin normal işlevini yerine getiremez. Tip 2 diyabette başlangıçta insülin salınımı artar ancak artan insülin salınımı da kandaki yüksek şeker seviyelerini azaltamaz. İnsülin görevini yerine getiremeyince, besinlerle aldığımız şeker ve diğer besin unsurları ihtiyaç duyan hücrelere giremez. Böylelikle, hücrelerde şeker azlığı yaşanırken, kandaki şeker seviyeleri normal değerlerin üstüne çıkar. Kandakii şekerin çok artması, zehir etkisi yaratır ve vücudun tüm hücrelerini tahrip eder.
 Tip 2 Diyabet(şeker Hastalığının) Hacamatla  Tedavisi
Hacamat şeker hastalığı için en uygun tedavi yöntemlerinden biridir.Vücut hücreleri yenilenip kanlandığı için insülin dirençi de  kaybolacaktır.Böylece şeker hastalığının zararları ortadan kalkacaktır  Hacamatla temizlenmiş kan hücreleri yeniler. Yenilenmiş hücreler görevini yaparak hastalığın iyileşmesinde çok önemli rol oynar.

TIBBİ HACAMATLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR 5

TIBBİ HACAMATLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR 6

TIBBİ HACAMATLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR 8

TIBBİ HACAMAT İLE TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR 9

Medya&Basın

10 Yıldır Sizlerle Birlikteyiz..

RANDEVU AL

HIZLI RANDEVU AL

Doktorlarımızla yapacağınız ön görüşme-muayene ücretsizdir. Lütfen formu eksiksiz doldurunuz...